Zasłużeni dla Lubaczowa

Podczas uroczystej XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie, która odbyła się 11 czerwca w ramach Dni Lubaczowa, dokonano trzech wpisów do Księgi Honorowej Miasta oraz przyznano najwyższe wyróżnienie – tytuł Honorowego Obywatela.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta jest zaszczytnym dowodem uznania dla osób o autorytecie moralnym, trwałym i niepowtarzalnym wkładzie w historię i rozwój miasta. Chcąc wyrazić podziękowanie za szczególne zasługi dla Lubaczowa Rada Miejska ten tytuł nadała dr. Zygmuntowi Kubrakowi, regionaliście, badaczowi dziejów Lubaczowa, założycielowi Muzeum Kresów w Lubaczowie, autorowi ponad 150 publikacji, w tym 15 książek o charakterze monograficznym, twórcy biografii, historykowi, nauczycielowi, przewodniczącemu w latach 1984-2013 Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej, redaktorowi naczelnemu „Rocznika Lubaczowskiego”, działaczowi Polskiego Towarzystwa Historycznego, wieloletniemu wiceprezesowi Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemyślu.

Dr Zygmunt Kubrak podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, fot. Tomasz Mielnik.

W 2003 r. dr Zygmunt Kubrak został uhonorowany mianem „Lubaczowianin Roku” w kategorii „Kultura”. W 2005 r. Rada Powiatu nadała mu tytuł Dyrektora Honorowego Muzeum Kresów Lubaczowie.

Za swoją działalność dr Zygmunt Kubrak otrzymał liczne (ponad 20) odznaczenia państwowe i resortowe, m. in.: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, Medal im. Franciszka Kotuli, Złotą Odznakę ZNP, Złotą Odznakę za Opiekę nad Zabytkami, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Odznakę Honorową Sybiraka.

Podczas uroczystej sesji postanowiono pośmiertnie wyróżnić wpisem do Księgi Honorowej Miasta Lubaczowa księdza dziekana Stanisława Sobczyńskiego, prof. Szczepana Franciszka Łukasiewicza i Mariana Kopfa wyrażając podziękowania za szczególne zasługi dla miasta Lubaczowa.

Marian Kopf urodził się w 1926 r. w Lubaczowie. Studia artystyczne (1949 – 1953) ukończył na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Pracował jako wykładowca przedmiotów artystycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W swojej twórczości przeszedł drogę od przedstawień realistycznych poprzez ekspresjonizm figuratywny do uproszczeń geometrycznych. Rodzinny Lubaczów był twórczą inspiracją artysty. Muzeum w Lubaczowie przekazał setki swoich dzieł: szkiców, rysunków, akwarel, gwaszy i obrazów olejnych. Jego prace dały początek bogatej kolekcji polskiego rysunku współczesnego. Większość jego płócien skłania do refleksji na temat historii miasta oraz ma szczególną wartość, artystyczną i dokumentalną. Fascynacja Lubaczowem skłoniła artystę do kronikarskiego zapisu dziejów tutejszego zamku w „Roczniku Lubaczowskim”. Opublikował także cykl wspomnień z lat wojny pt. „Tamten czas”. Tworząc w Krakowie, sercem był zawsze w swoim rodzinnym mieście. Za zasługi dla miasta i muzeum Marian Kopf został wybrany Honorowym Członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej.

Prof. Szczepan Franciszek Łukasiewicz urodził się 20 września 1927 r. w Felsendorfie. Studiował na Wydziale Lekarskim w Łódzkiej Akademii Medycznej (1948-52). W 1968 r. obronił pracę doktorską. Przy stole chirurgicznym przepracował 60 lat. Ostatnią operację przeprowadził w 2012 r. Osiągnął w życiu to wszystko, czego może oczekiwać oddany powołaniu lekarz. Był Honorowym Członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich. W 2012 r. otrzymał Wawrzyn Lekarski. Opublikował około 80 prac naukowych. Wydał także studia, w których liczne wątki wspomnieniowe o rodzinnym Lubaczowie przeplatały się z refleksjami dotyczącymi filozofii życia i wartości etyczno-moralnych. Całe życie Profesora spełniało się w trwałej więzi z miejscami z lat młodości – Dąbkowem i Lubaczowem, gdzie gościł corocznie. Odwiedzał grób rodziców, Szkołę Podstawową im. gen. Stanisława Dąbka, lubaczowskie Muzeum, któremu przekazał archiwum rodziny Dąbków. Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej uhonorował Profesora tytułem Członka Honorowego. Zmarł 7 października 2015 r.

Ksiądz dziekan Stanisław Sobczyński urodził się 5 lutego 1876 r. we Lwowie. W 1899 r. przyjął święcenia kapłańskie. Funkcję proboszcza w Lubaczowie objął 1 września 1909 r. Po wybuchu epidemii cholery w 1916 r. był duchowym oparciem dla dotkniętych tą chorobą. W czasie okupacji niemieckiej wspierał działalność podziemia niepodległościowego. W miarę swoich możliwości próbował ratować przed zagładą lubaczowskich Żydów m. in. poprzez wydawanie dokumentów, poświadczających przynależność do Kościoła katolickiego. Po zakończeniu wojny w 1946 r. zorganizował w Lubaczowie siedzibę dla metropolity lwowskiego arcybiskupa „Wygnańca” Eugeniusza Baziaka. Społeczną aktywność poświęcił m.in. działalności na rzecz odrodzenia szkoły średniej w Lubaczowie. W 1946 r. wyróżniony został godnością kanonika honorowego Kapituły Lwowskiej. W latach 1927-1957 pełnił funkcję dziekana dekanatu lubaczowskiego. Prowadził Kronikę Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lubaczowie, która stanowi bezcenne źródło wiedzy o dziejach miasta w pierwszej połowie XX w. Zmarł 15 marca 1960 r. w Lubaczowie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *